Ikäihmisten toimivaan kotihoitoon ja palvelujen kehitykseen etsitään tiiviisti uusia ratkaisuja. Lapissa päättyi kotihoitoa kartoittava hanke, jossa Seniortekin kehittämä HoivaTurva-palvelua testattiin laajasti. Se toi turvallisuutta kotona asujille ja antoi hoitoketjuille etänä tietoa. Kokemukset osoittavat, että palvelu sopii joustavasti erilaisiin asumisratkaisuihin.

Keskustelu ikäihmisten hoidosta on ollut vilkasta, kun joidenkin yksityisten hoivakotien toimintojen puutteet ja ongelmat on nostettu laaja-alaisesti esille. Päättäjät ja viranomaiset ovat miettimässä toimenpiteitä tulevan varalle. Kotihoidon palveluja ja malleja kehitetäänkin nyt vauhdilla, sillä tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman kauan kotona. Tähän tuo apua älyteknologia.

Lapissa vietiin läpi kaksivuotinen STM:n Toimiva kotihoito Lappiin. Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hanke, jonka tavoitteena oli edistää ikäihmisten elämänlaatua ja kotona asumista, lisätä turvallisuutta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta. Keskiössä olivat kotona asumista kannustavat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat sekä älyteknologiaa hyödyntävät palvelut. Ne tuovat kunnille kustannussäästöjä ja pienentävät laitoshoidon kuluja.

Seniortek osallistui hankkeeseen HoivaTurva-etäseurantajärjestelmänsä kanssa. Hanke toteutettiin pilottikohteissa, joissa kerättiin kokemuksia muun muassa erilaisen älyteknologian käytöstä.

Yksilöllistä seurantaa rytmin mukaan

Uusilla teknologisilla laitteilla on mahdollista parantaa ikääntyneiden seurantaa ja tukea kotona asumista entistä pidempään. Tällainen on Seniortekin kehittämä HoivaTurva-etäseurantajärjestelmä, joka asennettiin kokeilun alkaessa 88 kotiin, ja hankkeen aikana asennuksia oli yhteensä yli 240 paikassa.

Toimitusjohtaja Pasi Nurmela kertoo, että HoivaTurva-laitteiden avulla kyetään seuraamaan iäkkään asukkaan elämänrytmiä, jos ikäihmisen toimintakyky tai terveydentila sitä vaatii tai jos halutaan ennaltaehkäistä turvattomuuden tunnetta.

Kun laite havaitsee kotona asuvan vuorokausirytmissä selkeitä muutoksia, se hälyttää poikkeavuudesta, kuten kaatumisesta tai epätavallisesta passiivisuudesta. Hälytys lähettää hoitoketjuun – joko omaiselle tai sovitulle organisaatiolle – älytekstiviestin. Hälytyksiä vastaanottivat yleisimmin omaiset, kotihoito tai molemmat sekä myös henkilökohtainen avustaja.

“Älyteknologia ei rajoita eikä häiritse ihmisen omaa päivittäistä elämää. Sitä ei edes huomaa, sillä laitteistot sulautuvat ympäristöön”, Nurmela vahvistaa.

Turvallisuuden tunne vahvistui

Hankkeessa ikääntyneiden palaute kertoi, että HoivaTurva-kokeilut olivat onnistuneita. Valtaosa tottui laitteen läsnäoloon kodissa nopeasti. Suurin hyöty oli sen luoma turvallisuuden tunne ja elämänlaadun paraneminen.

Turvallisuuden kasvu toi helpotusta myös omaisten arkeen. Palvelu antoi niin omaisille kuin työntekijöillekin tietoa ikäihmisten aktiivisuudesta sekä avun- ja hoidontarpeesta.

Kunnan työntekijöille laitteesta oli hyötyä asiakkaiden vuorokausirytmin ja liikkeiden seurannassa erityisesti öisin, jolloin henkilökuntaa oli vähän.

Rajatonta kehitystyötä tarvitaan

“Kokeilun myötä älyteknologiasta saatiin myös palautetta ja parannusehdotuksia. Toimintamallien ja palveluketjujen kehitystyö on käynnissä, ja se vaatii rajatonta yhteistyötä eri tahojen välillä”, toteaa Nurmela.

Kehitystyöhön tarvitaan tiiviisti mukaan kunnalliset palvelut, kotihoito, ikääntyneet, omaiset sekä teknologisten laitteiden kehittäjät.

Nurmela kannustaa, että kuntiin on kehitettävä teknistä tukea ja teknologisia palvelumalleja tulevaisuuden ratkaisuja varten.

Seniortekin kehittämät palveluratkaisut sopivat erilaisiin palveluasumisen muotoihin, palvelutaloihin, ryhmäkoteihin ja laitoksiin asukasturvallisuuden ja laadun lisäämiseksi ja henkilöstön arjen parantamiseksi. Jo nyt Seniortekin ratkaisuja käyttää noin viisi tuhatta ikäihmistä läpi Suomen.

Lisätietoa: www.seniortek.fi

Lisätietoa hankkeesta: www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/hankkeen-tulokset/toimiva-kotihoito-lappiin/kasikirjaTagit:
Tulevaisuuden Yhteiskunta yhteiskunta
Tulevaisuuden Yhteiskunta Yhteiskunta