Espoon kaupunki tekee aktiivisesti työtä parantaakseen asukkaidensa elämänlaatua ja yhdeksi painopisteeksi on otettu kaupungin omistamien kiinteistöjen sisäilman laadun seuranta ja kehittäminen.

Espoo on osallistunut Helsingin ja Vantaan kanssa VTT:n ja Aalto-yliopiston Smart & Clean -projektiin, jonka tavoitteena on kehittää kiinteistöjen sisäilman laadun ja yleisen kunnon tilaa. Hankkeessa on keskitytty kouluihin ja päiväkoteihin, mutta menetelmää voidaan soveltaa myös muihin rakennustyyppeihin.

”Valtuusto on asettanut koulut kuntoon -tavoitteen, jonka pohjana on ajatus kouluista ja päiväkodeista turvallisina ilman hätäväistötiloihin joutumista sisäilmaongelmien vuoksi. Osallistuminen Smart & Clean -projektiin on ollut meille yksi tapa vastata tähän kovaan tavoitteeseen”, Espoon Tilapalveluiden johtaja Maija Lehtinen kertoo.

Smart & Clean -projektin tuloksena luodaan hyvän sisäilman kriteerit, jotta tiedetään, mistä hyvä ilma koostuu niin teknisestä kuin tilojen käyttäjien kokemuksellisesta näkökulmasta. Lopputuloksena terveellisen ja hyvän sisäilman tuottaminen on helpompaa ja kustannustehokkaampaa tulevaisuudessa.

Kohteissa on seurattu anturimittauksin esimerkiksi hiilidioksidipitoisuuksia, lämpötiloja, suhteellista kosteutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia ja paine-eroja ulko- ja sisäilman välillä. Mitattuja tietoja yhdistetään energiankulutustietoihin, sääennusteisiin sekä tietoihin, miten ja milloin kiinteistöä käytetään.

”Osatekijöiden ymmärtäminen tukee päätöksentekoa ja resurssien tehokkaampaa kohdistamista. On voitava jatkuvasti osoittaa, että rakennus ja erityisesti sisäilma pysyvät sellaisina, joissa tilojen käyttäjät voivat hyvin. Olennaista on saada käyttäjille ymmärrettävää ja reaaliaikaista tietoa, ja toisaalta antaa heille mahdollisuus antaa palautetta ilmanlaadusta”, VTT:n projektipäällikkö Esa Nykänen kertoo.

”Mittaukset tuottavat reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voidaan nopeasti ja ennakoivasti parantaa kiinteistöjen ylläpitoa ja siten ehkäistä sisäilmaongelmia tehokkaasti”, Espoon Maija Lehtinen täydentää.

Seemoto-järjestelmän anturit kykenevät mittaamaan ilmasta useita eri tekijöitä, joiden perusteella sisäilman kokonaislaadusta saadaan kattava kuva.

Espoo on aloittanut jatkuvan sisäilman laadun seurannan


Espoo jatkaa sisäilman laadun kehittämistä Smart & Clean -projektin jälkeenkin, ja kilpailutti sisäilman laadun mittausta tarjoavat palveluntarjoajat. Alkuvaiheessa jatkuvaa mittarointia tehdään muutamissa koulu- ja päiväkotikohteissa, mutta Lehtinen uskoo toiminnan laajentuvan vähitellen.

”Kilpailutuksessa käytettiin VTT:n määrittelemiä antureiden toiminnallisia vaatimuksia. Sen lisäksi halusimme palveluntarjoajan, joka tarjoaa kokonaispalvelua. Palveluntarjoajan tulee hoitaa anturien asennus, järjestelmän käyttöönotto ja kyetä jatkuvaan palvelun tarjontaan sekä tuottamaan tuloksia meille ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon”, Lehtinen valottaa.

Kilpailutuksen voitti kotimainen MeshWorks Wireless Oy (MWW). Alan edelläkävijäyritys on tehnyt jo yli vuosikymmenen kehitystyötä Seemoto-tuotemerkillään sekä langattoman anturiteknologian (IoT) että mittaustuloksia tulkitsevien ja hyödyntävien ohjelmistojen parissa.

”Seemoto-konseptimme lähtökohtia ovat aina olleet sen automaattinen toiminta, yksinkertainen ja nopea käyttöönottovaihe sekä huollosta vapaa päivittäinen toiminta”, MWW:n toimitusjohtaja Marko Kyrölä kertoo. ”Luotettavasti kerätyn monipuolisen mittausdatan avulla ilmanvaihtoa ja talotekniikkajärjestelmiä voidaan säätää. Ennakoivan toiminnan avulla minimoidaan huonon sisäilman, kosteusvaurioiden ja homeongelmien riskiä.”

Kyrölä muistuttaa, että sisäilman laadun luotettava arviointi vaatii yksittäisen mittauksen sijaan jatkuvaa, ympärivuorokautista seurantaa, jotta tarvittava kokonaiskuva eri kuormitustilanteissa saadaan näkyväksi.

”Meillä on niin määräaikaiselle kuin jatkuvallekin ilmanlaadun seuraamiselle erilaisia ratkaisuja, joiden käyttöönotto ja tulosten tulkinta on tehty käyttäjille helpoksi. Autamme tarvittaessa myös analyysien tekemisessä ja jatkotoimenpiteiden suunnittelemisessa.”

Tulevaisuudessa luotettavaa mittaustietoa hyödynnetään enenevässä määrin sekä rakennusaikaisten että tilojen ylläpitoon ja käyttöön liittyvien prosessien kehittämisessä. Kestävien ratkaisujen ja elinkaarimittausten kasvava tarve luovat kysyntää teknisesti luotettaville järjestelmille ja helppokäyttöisille palveluille, joilla pystytään mahdollisimman laaja-alaiseen sisäilman ja rakenteiden reaaliaikaiseen valvontaan. ”Näihin haasteisiin pystymme vastaamaan jo nyt”, Kyrölä summaa.Tagit:
rakentaminen Rakentamisen Tulevaisuus
Rakentaminen Rakentamisen Tulevaisuus