Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO haluaa nostaa esille, että ilman houkuttelevia työehtoja sen edustamille aloille ei saada riittävästi osaavia ammattilaisia. Hyvien työntekijöiden palkkaaminen on tärkeää paitsi palvelun laadun varmistamiseksi myös siksi, että ammattitaitoisella henkilöstöllä on kustannuksia laskeva vaikutus. 

Akavalaisia palkansaajia edustavan JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren haluaa muistuttaa, että julkinen sektori tarjoaa koko Suomelle välttämättömän infrastruktuurin. 

– On kyseessä sitten kotimarkkinat, vienti tai ihmisten arki, julkinen sektori varmistaa yhteiskunnan koossapysymisen, hän aloittaa. 

Koronan aikana julkisen sektorin rooli on korostunut entisestään, ja sen tekemä työ muuttunut vaativammaksi. Löfgren on huolestunut siitä, että vaikka julkisaloilla tehtävän työn tärkeys toisaalta ymmärretään, saatetaan sitä samaan aikaan pitää menoeränä. 

– Tässä on nähtävissä kaksinaissuhtautuminen: laadukkaita, kaikille tarjolla olevia palveluja halutaan pitää yllä, mutta verotusta koskevassa keskustelussa suunta onkin toinen, hän mainitsee. 

Työvoimapulaan vastattava heti 

Julkisen sektorin aloilla on jo nyt työvoimapulaa, erityisesti tiettyjen osaajien osalta tilanne tulee pahenemaan tulevina vuosina merkittävästi. Löfgrenin mielestä on aika unohtaa harha siitä, että yhteiskunnan velvollisuuksia voidaan jatkossakaan hoitaa ilman mahdollisimman osaavaa henkilöstöä, kun nykyinen eläköityy tai vaihtaa alaa. 

Tärkeimpänä ratkaisuna hän näkee työolojen ja työehtojen parantamisen, jotta julkisalojen houkuttelevuus saadaan oikealle tasolle. 

– Varsinkin korona-aikana tarvitaan panostuksia resursointiin ja työmäärän hallintaan. Työssäjaksamisen tukeminen on tärkeää jo nyt ja työn kuormitus ei tule vähenemään pandemian jälkeenkään, koska esimerkiksi asiakasjonoja, hoito- ja oppimisvelkaa on syntynyt. 

JUKOn mukaan ratkaisuna on kannusteiden kehittäminen. Näitä ovat paitsi rahalliset korvaukset, myös esimerkiksi työaikajärjestelyihin ja työn joustavuuteen liittyvät asiat. 

– Tässä yhteydessä esille nousee paikallisen sopimisen rooli. Vaikeassa tilanteessa hallintakeinoja voidaan hakea suoraan siellä, missä tilanne on parhaiten tiedossa, Löfgren kuvailee. 

Julkisen sektorin roolia tulee arvioida 

Löfgrenin mielestä julkisalojen pitkän tähtäimen menestystä voidaan tukea pohtimalla niiden roolia jatkossa. 

– Yhteiskunnassa tarvitaan keskustelua siitä, minkälainen julkinen sektori on nyt ja mitä sen tulisi olla. Meidän tulee arvioida minkälaisia julkisia palveluja haluamme ylläpitää ja hoitaa niiden resursointi sen mukaisesti kuntoon, hän toteaa. 

Julkiseen sektoriin liittyvät päätökset ovat ennen kaikkea poliittisia ja päätösten pohjalta syntyy lakisääteisiä tehtäviä. Tämän takia myös sektorin tuloksellisuuden arviointi tulee ymmärtää oikein.

-Vastakkainasettelu yksityisen sektorin kanssa on turhaa. Julkinen sektori tuottaa yhtä lailla tulosta, mutta sen tärkeimmät mittarit ovat kansalaisten palveluiden taso ja hyvinvointi. Julkisen sektorin onnistumista mitataan myös, kun yritykset tarvitsevat toimintansa tueksi muun muassa sujuvia viranomaispalveluja. 

Löfgren korostaa myös, että aivan kuten yksityisellä puolella, myös julkisella sektorilla laatu ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä. 

– Jos emme saa päteviä osaajia julkiselle sektorille, tulee palvelujen tuottaminen kalliimmaksi, koska puutteelliset resurssit johtavat huonoihin tuloksiin, joutokäyntiin ja korjaustarpeeseen. 

Löfgren palaakin siihen, että sektorin laadun ylläpitäminen vaatii ehdottomasti työehtojen kehittämistä. 

– Tavoittelemme virka- ja työehtosopimuksia, jotka vastaavat nykyisiä paremmin työelämän muutokseen ja työntekijöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Meidän roolimme on olla kehityksen suunnannäyttäjänä. 

JUKO 
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista asiantuntijaa ja esimiestä. 
  • JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. 
  • JUKO-liittoihin kuuluvat huolehtivat lapsista, vanhuksista ja sairaista sekä sivistyksen, hallinnon, turvallisuuden, vapaa-ajan ja kulttuurin ylläpidosta. 
  • JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 36 ammattiliittoa. 

www.juko.fiTulevaisuuden Suomi