Viime vuosina olemme PoSan terveyspalveluissa kehittäneet tk-sairaalan toimintaa akuutti hoidon suuntaan vanhus- ja sosiaalipalvelujen kanssa yhteistyötä tiivistämällä ja kotisairaalaa vahvistamalla.. Entisenä sairaalalääkärinä uskallan väittää, että olemme onnistuneet kehittämisessä hyvin. 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä kuilua on kavennettu. 

Nyt päivystystilojen saneeraamisen myötä ovat vuorossa päivystys- ja vastaanottotoiminnan kehittäminen. Päivystyspalvelujamme olemme hoitaneet alkuvuodesta alkaen osittain omana virkatyönä ja osittain ostopalveluna. Aiempina vuosina yksinomaan ostopalveluna. Meillä on osaamista päivystystyöstä ja nyt tilatkin ovat loistavat. 

Uusia toimintatapoja olemme ottaneet käyttöön ja vanhoja on kehitetty ja uutta on tulossa jatkossakin.. 

Triage -toimintaa eli terveydenhuollon ammattilaisen tekemää hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviota olemme parantaneet, olemme kevään aikana ottaneet käyttöön STM:n valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon perusteet. 

Kaikkien kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden ei tarvitse saada hoitoa välittömästi. Monet oireet ja vammat voidaan hoitaa seuraavana aamuna tai yhden, kahden päivän kuluessa. Päivystyshoidon tarpeessa olevat potilaat hoidetaan ensisijaisesti terveysasemien päiväpäivystyksessä, jos diagnostiikka ja hoito ei edellytä päivystyspoliklinikan käyttöä kiireellisyyden tai tarvittavien resurssien vuoksi. Hätätilapotilaat ja välitöntä diagnostiikkaa ja hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan yhteistyössä ensihoitopalvelun kanssa. Kunkin potilasryhmän hoidossa ensisijaisena lähtökohtana on hoidon järjestäminen potilaan lääketieteellisen hoidon tarpeen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Perusteet koskevat päivystyksellisen ja ei-päivystyksellisen hoidon rajapintaa. Päivystyshoidossa potilasturvallisuuteen liittyvät ongelmat korostuvat muuta terveydenhuoltoa enemmän. Vakavasti sairastuneet potilaat, joilla on peruselintoimintoja välittömästi uhkaava akuutti oire, vamma tai epäily siitä, tulee tunnistaa. Yksittäisiin oireisiin ja vammoihin perustuvat ohjeet ovat käytännön työtä helpottavia suosituksia. Päätös hoidon kiireellisyydestä tulee aina tehdä yksilöllisesti. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen päivystykseen hakeutuva potilas pääsee triageen, mutta ei ole oikeutta päästä suoraan lääkärille, jos kiirehoidon kriteerit eivät täyty. 

Hoitajat osaavat hoitaa monia oireita ja sairauksia tai ohjaavat oikean ammattilaisen luo. Triage aloitetaan jo puhelimessa. Epäselvissä tapauksissa konsultoidaan lääkäriä. Apua hoidon tarpeen arviointiin saa myös Omaolon oirearvioista. 

Triagea käyttämällä hoitoon pääsy nopeutuu, ei muodostu ruuhkia, potilastyytyväisyys paranee samoin potilasturvallisuus; ruuhkautunut päivystys saattaa olla turvallisuusriski potilaalle ja potilaan paras mahdollinen akuuttihoito voi häiriintyä. Palvelujen yhdenvertaisuus ja laatu paranevat. Pitkäaikaissairauksien hoito päivystyksessä ei tuota terveyshyötyä, usein terveysongelmaa vain raapaistaan ja hoidon jatkuvuudesta ei ole varmuutta. 

Otamme uuden moniammatillisen tiimimalli –toimintatavan käyttöön: 

Tiimimalli mahdollistaa joustavasti erinomaisen hoidon saatavuuden, se mahdollistaa jonottoman palvelumallin etäpainotteisella työotteella ja työ on tarkoituksenmukaista, vastaanottokäynnit säästetään niistä eniten hyötyville potilaille. 

Tiimityö lisää kustannustehokkuutta poistamalla hukkatyötä ja on asiakaslähtöisempää. Tiimin moniammatillisuus lisää laaja-alaista osaamista. Potilas ohjataan asiansa kanssa suoraan tiimin oikealle ammattilaiselle. Työote on etäpainotteinen. Pitkäaikaissairauksia on myös mahdollista hoitaa etäpalveluilla, kontrollit eivät aina vaadi vastaanotolla käyntiä. Koronan vauhdittama digitalisaatio tuo uusia tapoja työnteolle. 

Terveydenhuolto ei toimi ilman terveyskeskuksia, PoSa kulkee kohti sotea, meidän on pakko uskaltaa uudistaa palvelujamme ja uudistua. Rakennamme Pohjois-Satakuntaan uudenajan hyvinvointikeskusta ja varaudumme tulevaan soteen ja isoihin muutoksiin. Kuljemme kohti ennakoivia, yhdenvertaisia ja vaikuttavia palveluja terveyshyötyä tuottaen. Pidämme Pohjois-Satakunnan elinvoimaisena. Jotta tavoitteemme toteutuisi, tarvitsemme joukkoomme uusia lääkäri- ja hoitaja – osaajia, joista meilläkin on pulaa koko valtakunnan tapaan. Niukkaa resurssiamme kohdennamme terveyshyötyä tuottaviin palveluihin. 

Työelämään siirtyvä uusi sukupolvi arvostaa tutkimusten mukaan joustavuutta, työn ja yksityiselämän tasapainoa, vaihtelevaa ja mielekästä työnkuvaa, koulutusta, senioritukea sekä hyvää ja epähierarkista työilmapiiriä ja johtamista ja tähän PoSa on valmis. ”Potilaat eivät ole etusijalla, työntekijät ovat. Jos pidät huolta työntekijöistä, he kyllä pitävät huolta potilaista”. 

PoSa on hyvä työpaikka, tule meille töihin ja yhdessä rakentamaan tulevaa sote –keskusta ! 

Margit Seppälä, PoSan terveyspalveluiden ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri, päivystys- ja ensihoitolääketieteen erityispätevyys.

www.eposa.fiSatakunnan Parhaat