Lahden seudun yritykset, julkiset toimijat, korkeakoulut ja kaupunki ovat tiiviisti mukana liikenteen sähköistymisen globaalissa murroksessa. Niiden yhdessä perustama Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri jatkaa Euroopan Ympäristöpääkaupunki-vuoden tarinaa, joka on jo poikinut LUT-yliopistoon Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin. 

Olli Pyrhönen, LUT-yliopisto

Liikenneinfran päästöjen vähentäminen on iso koko-naisuus. Sähköisen liikenteen murros on vasta alka-massa. Lahteen perustettu sähköisen liikenteen klus-teri toimii murroksen etujoukoissa. – Klusterin toimijoiden yhteisenä tavoitteena on kehittää uusia tuotteita ja palveluita kotimaahan ja vientiin, tutki-muksen ja yritysten yhteistyöllä, LUT-yliopiston energiajär-jestelmien tiedekunnan dekaani Olli Pyrhönen toteaa. Liikennejärjestelmien muutos edellyttää Pyrhösen mukaan jakeluinfraa, mutta myös monenlaista muuta osaamista. – Jakeluinfran integroiminen älykkääseen sähköverk-koon sekä palvelukonseptien ja informaatiopalveluiden rakentaminen ovat vasta alkutekijöissä. Aihe on myös ajo-neuvoteknisesti kiinnostavaa: kun puhutaan tehotiheistä sähkömoottoreista, nestejäähdytteisestä tehoelektroniikas-ta ja niiden ohjaustekniikasta, alan yrityksille on luvassa runsaasti mielenkiintoisia teknologiahaasteita. LUT-yli-opistolla on pitkä historia liikenteen sähköteknisistä ratkai-suista, johon Lahden kampuksen uusi professuurikin tulee nojaamaan vahvasti, Pyrhönen arvioi. 

Huoli ilmastosta generoi muutosta

Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen pro-fessuurin perustaminen Lahteen viideksi vuo-deksi vaati noin miljoonan euron rahoituksen. LUT-yliopiston professuurin sekä perustetta-van tutkimusryhmän rahoittajina on joukko päijäthämäläisiä yrityksiä ja säätiöitä. Lahden kaupungin lisäksi mukana ovat sähköautojen latauslaitteita valmistava Kempower, teollisuus- ja talotekniikan asiantuntijayritys LSK Group, Lahti Energia, Lahden teollisuusseuran säätiö, Kestävä Lahti-säätiö ja PHP-säätiö.– On ollut hienoa nähdä, että Euroopan Ym-päristöpääkaupunkivuoden teemat eivät ole jää-mässä ilmaan, vaan ne toimivat lähtölaukauksena uudelle yhteistyöfoorumille, joka mahdollistaa osaltaan myös alan koulutuksen kehittymisen, LSK Groupin toimitusjohtaja ja Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin puheenjohtaja Perttu Ryynänen iloitsee.

Hän luonnehtii sähköisen liikenteen klusteria alan yritysten, oppilaitosten sekä viranomaisten yhteistyöalustaksi ja foorumiksi, joka on Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADECin fasilitoimana synnyttänyt lyhyessä ajassa hedelmällisen vuoro-puhelun klusterin toimijoiden välille. Lahden seudun sähköisen liikenteen klus-terin tavoitteena on toimia kiinteässä yhteis-työssä myös kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa.– Käynnissä on ennen näkemättömän nopea teknologinen murros. Tiukentuva regulaatio sekä kuluttajien huoli ilmaston-muutoksesta ovat generoimassa nopean muu-toksen liikenteeseen.

Sähköautojen suosio kasvaa, mutta monikaan ei tiedosta, että säh-köinfraa eli sitä, miten sähköä jaetaan, ei ole suunniteltu tällaista käyttöä varten. – Sähkösaunan voi napsauttaa päälle missä päin Suomea koska tahansa, mutta sähkönja-kelun kapasiteetti ei läheskään kaikkialla riitä täyssähköautojen jatkuvasti kasvaviin lataus-tarpeisiin. LSK on parhaillaan kehittämässä ratkaisua, jossa sähköautojen latauspisteissä hyödynnetään paikallisesti tuotettua uusiu-tuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä, sähkö-varastoja sekä järjestelmän älykästä ohjausta automaation avulla, Ryynänen kertoo.

Huutava pula tekijöistä

LSK:n ohella myös lahtelainen Kemppi Group -konserniin kuuluva Kempower on kehittänyt sähköisestä liikenteestä uutta lii-ketoimintaa. Hitsauslaitevalmistaja Kempin sähköautojen latureita ja -latausasemia val-mistavan sisaryhtiön liikevaihto on kasvanut 2018 vuoden 20 000 eurosta kuluvan vuoden yli 20 miljoonaan euroon. Kempower on tällä hetkellä yksi Suomen lupaavimmista kasvu-yrityksistä.– Lähdimme mukaan sähköisen liikenteen klusteriin ja samalla tukemaan LUT:n pro-fessuuria, koska niin meillä kuin muillakin alueen yrityksillä valtava tarve osaavalle työ-voimalle.

Kempowerin ja LSK Groupin toimitusjohtajat Tomi Risti- mäki ja Perttu Ryynänen todistavat, että yhteistyössä on paitsi voimaa myös mah-dollisuuksia. Kempower ja LSK ovat yhteistyössä raken-taneet latausaseman, joka vastaa Postin sähköautojen latauksesta Lahdessa.

Ilman yliopiston läsnäoloa teknolo-giakeskittymät eivät voi kasvaa. Tarvitsemme lisää korkeatasoista tutkimusta ja kehitystä sekä sähkö- ja ohjelmistotekniikan insinöö-riosaamista, Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo.Kempowerilla on tällä hetkellä 120 työn-tekijää, joista noin 90 on palkattu kuluvan vuoden aikana. Ensi vuonna yrityksen henki-löstömäärä tulee tuplaantumaan nykyisestä. – Laturiemme tuotekehityksestä yli puolet on ohjelmistokehitystä. LAB-ammattikor-keakoulu hakee parhaillaan lupaa kouluttaa sähkö- ja ohjelmistoinsinöörejä, joita tarvi-taan seudulle kipeästi lisää, Ristimäki jatkaa.

Pontta yhteistyöstä

Työvoiman saatavuuden parantamisen lisäksi Tomi Ristimäki näkee yli 30 yrityksen muo-dostamassa sähköisen liikenteen klusterissa monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Kempower ja LSK huolehtivat jo nyt yh-teistyöllä muun muassa Postin sähköauto-jen latauspisteiden toimivuudesta Lahdessa, mutta Ristimäki sanoo, että mahdollisuuksia on myös laajempaan yhteistyöhön.– Lahti on Suomen logistinen keskus ja lii-kenteen solmukohta.

Klusterin kautta meiltä löytyvät jo nyt kaikki toimijat, jotka voisivat yhteistyössä mahdollistaa esimerkiksi raskaan liikenteen logistiikkakeskuksen, joka tarjoaisi kaikki bussien ja logistiikka-ajoneuvojen tar-vitsemat sähköiset lataus- ja huoltopalvelut. – Tiuhaan kansoitetuissa sähköisten ajo-neuvojen edelläkävijämaissa maissa, kuten Kiinassa, raskas liikenne on jo siirtynyt bus-sien vanavedessä sähköön. Sähköisen liiken-teen logistiikkakeskuksen tarpeen konkre-tisoituminen Lahden seudulle on vain ajan kysymys, Ristimäki arvioi.

LAHTI GEM – GREEN ELECTRIFICATION OF MOBILITY CLUSTER

Kiinnostuitko Lahden seudusta ja sähköisen liikenteen klusterin toiminnasta?

Ota yhteyttä: tiina.jauhiainen@ladec.fi | pekka.komu@ladec.fi

www.lahtibusinessregion.fiKuljetus & Logistiikka