Teknologian kehittyessä ja maailman digitalisoituessa tieto- ja kyberturvallisuuteen tulee panostaa yhä enemmän. Huawein kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfeltin mukaan laitteiden loppukäyttäjät ovat usein avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa.

Jo 25 vuotta kyberturvallisuuden kanssa työskennellyt kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfelt näkee, että suurimmat tieto- ja kyberturvaan liittyvät riskitekijät ovat inhimilliseen käytökseen ja laitteiden käyttäjien vaihtelevaan tietotasoon liittyviä. Tämä koskee paitsi yksilöiden myös yritysten turvallisuutta. 

– Valveutuneet loppukäyttäjät osaavat olla huolestuneita omasta datastaan ja miten palveluntuottajat käsittelevät tietoa järjestelmissään. Suuri osa käyttäjistä ei kuitenkaan tiedä riittävästi siitä, millä keinoin turvallisuus tulisi huomioida, hän kertoo. 

Tietoturva-asioihin onkin syytä paneutua. Yrityksissä se tarkoittaa yritysturvallisuuden hallintamallia, joka jalkautetaan tehokkaasti käyttöön ja johon työntekijät saavat tehtäviään vastaavan koulutuksen. 

– Yrityksen tulee varmistaa, että tieto saavuttaa ihan jokaisen henkilöstöstä, Dunderfelt toteaa. 

Lisäksi yksittäisiltä laitteiden käyttäjiltä vaaditaan huolellisuutta ja valveutuneisuutta omassa arjessaan – erityisesti nyt, kun työvälineet kulkevat jokaisen mukana jatkuvasti. Dunderfelt peräänkuuluttaakin niin sanottuja kyberturvallisuuden kansalaistaitoja. Esimerkiksi mobiililaitteiden automaattiset päivitykset ovat yksinkertainen tapa pitää omasta tietoturvastaan huolta. 

HUAWEILLA TIETOTURVAA KEHITETTY JO PITKÄÄN

Teknologiatuotteita ja -palveluja tuottavien vastuu kyberturvallisuuden osalta on suuri. Yritysten turvallisuuskulttuurin tulee jalkautua kaikkeen toimintaan, prosesseihin, järjestelmiin ja henkilöstölle. Huaweille tämä on erottamaton osa oman organisaation toimintaa. 

– Meille kansainvälisenä teknologiajättinä tietoturvan ja kyberturvallisuuden täytyy olla keskiössä. Tämä näkyy laajasti esimerkiksi tuotteidemme tuotekehityksessä. Kaiken lähtökohtana ovat luonnollisesti kunkin maan lainsäädäntö ja asiakasvaateet, Dunderfelt mainitsee. 

Dunderfelt nostaa esille, että erityisesti teknologia-alan yrityksissä henkilöstö ja heidän osaamisensa ovat tärkeässä roolissa. Tämä koskee yhtä lailla esimerkiksi asiakasdataa käsitteleviä henkilöitä kuin suoraan kyberturvallisuuden parissa työskenteleviä. 

– Kyberturvasta vastaavalta henkilöltä vaaditaan todella hyvää valveutuneisuutta. Samoista alan osaajista kilpailee kuitenkin moni yritys, joten oikeiden henkilöiden löytäminen voi tällä hetkellä olla haastavaa.

TURVALLISUUS ON OSA YRITYSVASTUUTA

Dunderfeltin mielestä tietoturvallisuuteen liittyvää ymmärrystä tulee saada jalkautettua mahdollisimman laajasti, julkisen keskustelun lisäksi myös laitetoimittajien ja palveluntuottajien avulla. 

– Yhteiskunnallisesti ajateltuna yksi tärkeimpiä tietoisuutta lisääviä hankkeita on Huoltovarmuuskeskuksen Digipooli, joka ohjaa yrityksiä siihen, miten kyberturvallisuus tulisi jalkauttaa osana yrityksen strategiaa. 

Nuoressa kohderyhmässä valveutuneisuutta kasvattaa nyt viime vuonna Suomeen tuotu Huawein SmartBus-ohjelma, joka opettaa koululaisille turvallista netinkäyttöä ja nettietikettiä. 

Huaweilla nähdään myös, että kyber- ja tietoturvallisuuden tulisi nykypäivänä olla kiinteä osa yritysvastuuta.

– Kyberturvallisuuden varmistaminen kuuluu vastuulliseen toimintaan, joka on nykypäivänä paitsi kilpailuetu, jopa toimintaedellytys. Meidän jokaisen täytyy voida luottaa siihen, että tietomme ovat turvassa, Dunderfelt vetää yhteen. Teknologia- ja teollisuusratkaisut